Đi Sâu Vào |  Nhà Chiêm Tinh Học

Nhà Chiêm Tinh Học

Những nhà chiêm tinh Babylon đã đặt tên cho mười hai loại khác nhau của cuộc sống, chúng đã được truyền lại cho chúng ta từ thời đó gần như không thay đổi. Mười hai chia nhỏ này được gọi là các Nhà. Mỗi Nhà đại diện cho một lãnh vực riêng biệt và chức năng cụ thể trong cuộc sống của bạn. Có một Nhà về cuộc sống gia đình, một Nhà về tài sản cá nhân, một Nhà về hôn nhân và một Nhà về sự nghiệp.